Про орган з інспектування

Орган з інспектування державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» акредитовано Національним агентством з акредитації України як орган з інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона (тип А), про що внесено запис у Реєстр 12.03.2019р. за №70413.

Керівництво органу з інспектування:

 • керівник органу інспектування — в.о. директора ДП "ЧЕТЦ" Максимов Д. Г.;
 • технічний керівник органу інспектування — перший заступник директора ДП "ЧЕТЦ" Чепурной В. С.

Орган з інспектування ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» акредитований на виконання робіт:

 • експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки з метою отримання дозволу на їх застосування.

Вищезазначені види експертних висновків є підставою для отримання дозволів в Держпраці або територіальному органі Держпраці.

Опис етапів проведення інспекції (експертиз)

 • Проведення попередньої наради з представником Замовника.
 • Обстеження об’єкта з метою оцінки стану охорони праці та безпекипромислового виробництва:-
  • ознайомлення з структурою підприємства, сферою його діяльності;
  • перевірка наданої замовником інформації щодо її комплектності,відповідності визначеним вимогам, достатності;
  • підготовка контрольних питань, на які під час обстеження повиннібути дані однозначні відповіді;
  • інспекційне обстеження підприємства;
  • складення висновку експертизи (звіту про інспекцію).

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розгляду скарг та апеляцій

П-1

 

 1. Загальні положення

 

   1. Це положення встановлює основні правила та процедури поводження зі скаргами та апеляціями з питань проведення інспектування, що надходять до Органу з інспектування (далі - ОІ) державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (далі - ДП «ЧЕТЦ») та за­без­пе­чен­ня за­до­во­ле­но­с­ті за­мо­в­ни­ка.
   2. Положення поширюється на ОІ ДП «ЧЕТЦ», підприємства, установи і організації усіх форм власності, інших юридичних або фізичних осіб, які подають скарги та апеляції (далі - заявники).
   3. Ви­рі­шен­ня скарг та апеляцій здій­с­ню­єть­ся з ме­тою усу­нен­ня не­від­по­ві­д­но­с­тей та за­без­пе­чен­ня за­до­во­ле­но­с­ті за­мо­в­ни­ків згі­д­но з ви­мо­га­ми ДСТУ  EN ISO/IEC 17020.
   4. Ві­д­по­ві­да­ль­ність за ви­рі­шен­ня скарг та апеляцій в ме­жах ОІ по­к­ла­де­но на ке­рі­в­ни­ка ОІ.
   5. Ві­д­по­ві­да­ль­ність за ре­єст­ра­цію та ко­н­т­роль опра­цю­ван­ня скарг та апеляцій, ефе­к­ти­в­ність впро­ва­джен­ня ко­ри­гу­ва­ль­них дій по­к­ла­де­на на інженера з яко­с­ті.
   6. Ві­д­по­ві­да­ль­ність за про­ве­ден­ня ро­з­с­лі­ду­вань, скла­дан­ня ак­тів за ре­зуль­та­та­ми ро­з­с­лі­ду­вань та ви­яв­лен­ня при­чин по­к­ла­де­но на ке­рі­в­ни­ка ОІ, технічного керівника ОІ та відповідальних виконавців.
   7. Ві­д­по­ві­да­ль­ність за ко­н­т­роль опра­цю­ван­ня ска­р­г та апеляцій, ефе­к­ти­в­ність впро­ва­дже­них ко­ри­гу­ва­ль­них дій пе­ред за­мо­в­ни­ком по­к­ла­де­но на директора ДП «ЧЕТЦ».

 

 1. Порядок приймання скарг

 

   1. Ска­р­ги та апеляції на не­від­по­ві­д­ність ре­зуль­та­тів інспектування прий­ма­єть­ся до ро­з­г­ля­ду в ОІ, як­що во­ни на­ді­сла­ні офі­цій­но у пи­сь­мо­во­му ви­гля­ді.
   2. Ска­р­га та апеляції прий­ма­ють­ся до ро­з­г­ля­ду тіль­ки на про­тя­зі трьох мі­ся­ців пі­с­ля передавання замовнику ре­зуль­та­тів інспектування.
   3. Ко­ж­на ска­р­га та апеляція ре­єст­ру­єть­ся в Жу­р­на­лі ре­єст­ра­ції скарг та апеляцій (форма Ф 7.6-01). За хо­дом опра­цю­ван­ня ска­р­ги або апеляції інженер з яко­с­ті ро­бить ві­д­по­ві­д­ні за­пи­си у жу­р­на­лі.
   4. На ко­ж­ну ска­р­гу або апеляцію за­во­дить­ся ві­д­по­ві­д­на спра­ва.
   5. В ра­зі спра­ве­д­ли­во­с­ті ска­р­ги або апеляції ОІ здій­с­нює по­вто­р­но роботи з інспектування без­ко­ш­то­в­но. Ві­д­ш­ко­ду­ван­ня зби­т­ків, за ви­мо­гою за­мо­в­ни­ка, здій­с­ню­єть­ся у ві­д­по­ві­д­но­с­ті з законодавством.
   6. Всі дані за скаргами та апеляціями збе­рі­гаються в ОІ.

 

 1. По­ря­док об­ро­б­ки скарг та їх ви­рі­шен­ня

 

  1. Ска­р­ги та апеляції ре­єст­ру­ють­ся се­к­ре­та­рем ДП «ЧЕТЦ» в жу­р­на­лі вхі­д­ної ко­ре­с­по­н­де­н­ції та пе­ре­да­ють­ся директору ДП «ЧЕТЦ» для візування, да­лі – інженеру з яко­с­ті. Інженер з яко­с­ті ре­єст­рує ска­р­гу в Жу­р­на­лі ре­єст­ра­ції скарг та апеляцій (форма Ф 7.6-01).
  2. Ска­р­ги пе­ре­да­ють­ся технічному ке­рі­в­ни­ку ОІ для пе­ре­ві­р­ки їх спра­ве­д­ли­во­с­ті. До пе­ре­ві­р­ки за­лу­ча­ють­ся відповідні начальники структурних підрозділів, відповідальні виконавці та інженер з яко­с­ті (за не­об­хід­но­с­ті).
  3. При аналізі скарги або апеляції розглядаються наступні чинники:
   • відповідність етапів проведення інспектування вимогам НД;
   • правильність реєстрації та оброблення результатів інспектування;
   • якість витратних матеріалів;
   • ак­ту­а­ль­ність ме­то­дів, ме­то­дик проведення робіт з інспектування та пра­ви­ль­ність до­по­мі­ж­них до­ку­ме­н­тів (за на­я­в­но­с­ті);
   • компетентність персоналу.
  4. Технічний ке­рі­в­ник ОІ та інженер з яко­с­ті здій­с­ню­ють опи­ту­ван­ня спів­ро­бі­т­ни­ків ОІ, які бу­ли за­ді­я­ні у інспектуванні.
  5. Як­що в результаті аналізу ска­р­ги не виявлено невідповідну роботу з боку ОІ,  то технічний ке­рі­в­ник ОІ го­тує мотивовану ві­д­по­відь про це за­мо­в­ни­ку, або то за вимогою оформлюється договір на проведення арбітражного аналізу.  
  6. При виявленні невідповідної роботи з боку ОІ призупиняється проведення інспектування, якщо воно не закінчено на момент перевірки скарги. Замовник інформується письмово про виявлену невідповідну роботу. У разі необхідності висновки/звіти інспектування відкликаються.
  7. Технічний ке­рі­в­ник ОІ здій­с­нює ана­ліз не­від­по­ві­д­но­с­ті та ор­га­ні­зо­вує про­ве­ден­ня ко­ри­гу­ва­ль­них дій згі­д­но з про­це­ду­рою ПСМ-8.7 «Корегувальні дії».

При неможливості прийняття рішення щодо скарги або апеляції технічним керівником ОІ наказом по ДП «ЧЕТЦ» створюється апеляційна комісія ОІ, яка проводить свою діяльність згідно з П-2 «Положення про апеляційну комісію Органу з інспектування та порядок розгляду нею скарг».

 

  1. Після усунення причин виникнення невідповідної роботи проводиться повторне інспектування.
  2. Результати розгляду скарг та апеляцій заносяться до жу­р­на­лу ре­єст­ра­ції скарг та апеляцій (форма Ф7.6-01)
  3. Розслідування та рішення за скаргами та апеляціями не повинні спричиняти будь-які дискримінаційні дії.

 

При проведенні робіт використовуються нормативні документи, наведені в Сфері акредитації Органу з інспектування державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (розміщується на сайті НААУ за посиланням https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/).

 

Критерії відбору постачальників

При відборі Постачальників з метою укладення Договорів, ОІ керується такими критеріями:

 

Юридичні критерії

 1. Постачальник повинен бути зареєстрований і здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства.
 2. Постачальник повинен бути зареєстрований і здійснює діяльність не менше одного року. На момент укладення Договору у Постачальника повинна бути бухгалтерська (фінансова) звітність.
 3. Щодо Постачальника не проводяться процедури банкрутства, і немає підстав вважати, що такі процедури будуть ініційовані щодо Постачальника протягом терміну дії Договору.
 4. Постачальник не знаходиться в стадії ліквідації, і немає підстав вважати, що стосовно Постачальника буде проводитися процедура ліквідації протягом терміну дії Договору.
 5. Підписання Постачальником Договору, а також здійснення ним прав і обов'язків за Договором, що не суперечить положенням Статуту Постачальника, а так само з положеннями будь-якого іншого договору і (або) угоди, стороною якого він є.
 6. Особа, яка підписує Договір зі сторони Постачальника, має всі повноваження і компетенції, необхідні для підписання Договору і його виконання.
 7. Відсутні підстави вважати, що постачальник може бути залучений в корупційну чи іншу протиправну діяльність по відношенню до інспекційного органу або його працівників.

 

Економічні критерії

 1. Дані бухгалтерської (фінансової) звітності Постачальника на останню дату, що передує укладенню Договору, свідчать про належний фінансовий стан Постачальника і наявність можливості виконувати зобов'язання, взяті на підставі Договору.
 2. В діях Постачальника відсутні ознаки несумлінного платника податків. Величина статутного капіталу Постачальника відповідає встановленим чинним законодавством розміру.

 

Репутація

 1. Відсутня інформація про факти невиконання / неналежного виконання Постачальником прийнятих на себе зобов'язань перед ОІ, партнерами ОІ, а також компаніями, що здійснюють аналогічні види діяльності.
 2. Відсутня інформація про пред'явлення до Постачальника претензій податковими, антимонопольними, митними та іншими державними органами.

Останні новини

Види робіт