ПРОГРАМА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Програма протидії корупції
ЗАТВЕРДЖЕНА:
Наказ ДП "Чорноморський експертно-
технічнічний центр Держпраці"

№213/1-К «28» грудня 2019 року

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

На 2020-2021 р.

 Д П «Чорноморський експертно – технічний центр Держпраці»

(розроблена на підставі Рішення №75 від 02.03 2017р. Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи»)

1. Вступ.

Антикорупційна програма – це комплекс заходів, які реалізуються на підприємстві і спрямовані на протидію та запобігання корупційним проявам з боку працівників підприємства.

Оцінка на постійній основі потенційних, та співпрацюючих з Центром бізнес-партнерів, дотримання чітких правил взаємодії працівників підприємства з державними органами, та фізичними і юридичними особами недержавної форми власності.

Проведення навчання співробітників щодо корупційних ризиків та застосування заходів впливу щодо них у випадку вчинення корупційних правопорушень.

Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та іншого антикорупційного законодавства України.

Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників ДП "Чорноморський ЕТЦ", в тому числі на осіб, що проходять на підприємстві навчальну/виробничу практику або працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів.

ДП «Чорноморський ЕТЦ» зобов'язується забезпечити відповідність правовим і моральним нормам, що можуть виявлятися в кожному напрямку діяльності підприємства.

ДП «Чорноморський ЕТЦ» застосовує повне несприйняття хабарництва та корупції від будь-кого зі своїх співробітників або ділових партнерів, що працюють від імені підприємства або з підприємством. Будь-яке порушення даної програми має наслідком застосування до винних осіб дисциплінарних та інших заходів, передбачених законодавством.

2. Визначення термінів і скорочень.

Терміни, які наведені в цій програмі,вживаються в такому значенні:

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція - використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

суб'єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Уповноважен а особа з питань протидії корупції - особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми ДП «Чорноморський ЕТЦ», яка призначається відповідно до законодавства про працю керівником підприємства у порядку, передбаченому антикорупційною програмою (надалі – Уповноважена особа).

3. Антикорупційна програма.

Антикорупційна програма та зміни до неї розробляються Уповноваженою особою, та затверджуються наказом керівника ДП «Чорноморський ЕТЦ» після її обговорення з працівниками ДП "Чорноморський ЕТЦ". 
Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми можуть застосовуватися до трудових договорів, посадових інструкцій, та правил внутрішнього розпорядку ДП «Чорноморський ЕТЦ», а також до договорів, які укладаються підприємством.

Для реалізації антикорупційної програми призначається Уповноважена особа, правовий статус якої визначається Законом України «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою.

4. Загальні засади запобігання корупції у діяльності ДП « Чорноморський ЕТЦ».

ДП «Чорноморський ЕТЦ» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності підприємства.

Директор ДП «Чорноморський ЕТЦ» забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства і здійснює відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності ДП «Чорноморський ЕТЦ» можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

За результатом оцінки корупційних ризиків керівник ДП «Чорноморський ЕТЦ» ініціює внесення змін до антикорупційної програми.

Працівники ДП «Чорноморський ЕТЦ», а також інші особи, які виконують роботу та перебувають з ДП «Чорноморський ЕТЦ» у трудових відносинах, зобов'язані:

 1. Н е вчиняти, та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю ДП « Чорноморський ЕТЦ»;
 2. У тримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю ДП « Чорноморський ЕТЦ»;
 3. Невідкладно інформувати Уповноважен у особу або керівника ДП « ЧорноморськийЕТЦ» про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю підприємства;
 4. Невідкладно  інформувати  Уповноважену особу, або керівника ДП

« ЧорноморськийЕТЦ» про випадки вчинення корупційних,або пов'язаних з корупцією правопорушень,іншими працівниками підприємства або іншими особами;

 1. Невідкладно інформувати Уповноважену особу, або керівника ДП

« ЧорноморськийЕТЦ» про виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

Кожен працівник ДП «Чорноморський ЕТЦ» несе особисту відповідальність за несвоєчасне надання інформації щодо ознак корупційних дій. 


Особа, яка скоїла корупційне правопорушення, притягається до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. 


Збитки, шкода, завдані ДП «Чорноморський ЕТЦ» внаслідок вчинення правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку.

5. Перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП "Чорноморський ЕТЦ".

  1. Антикорупційні заходи, які вживає ДП "Чорноморський ЕТЦ":
   • здійснення Уповноваженною особою з питань протидії корупції належного нагляду і контролю за дотриманням правил і процедур щодо виявлення та запобігання корупції в діяльності підприємства;
   • проведення постійного контролю, у тому числі і фінансового;
   • проведення антикорупційної експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються на підприємстві;
   • організація взаємодії з громадськістю стосовно питань запобігання та протидії корупції;
   • формування у працівників підприємства базових знань з питань антикорупційного законодавства, практики його застосування та ризиків для ведення господарської діяльності;
   • моніторинг ділових партнерів. Перевірка ділових партнерів на доброчесність є обов'язком кожного працівника ДП «Чорноморський ЕТЦ». При роботі з контрагентами необхідно здійснювати:
   • вжиття заходів реагування за виявленими фактами корупційних правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань, розробки заходів, спрямованих на запобігання подібних правопорушень у майбутньому.
  2. Заходи, які повинні вживати працівники ДП "Чорноморський ЕТЦ" у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка:
   • відмовитися від пропозиції, за можливості, ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
   • залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
   • письмово повідомити про пропозицію Уповноважену особу та/або безпосереднього керівника.

  Якщо посадова особа підприємства виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника. 


  Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписує особа, що виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосередній керівник.

  Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються у приміщеннях підприємства до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. 


  Про виникнення обставин, передбачених цим пунктом, керівники підрозділів підприємства не пізніше наступного робочого дня зобов’язані письмово інформувати Уповноважену особу та керівника підприємства.

   

  1. В межах антикорупційної програми, для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед підприємством внаслідок порушення антикорупційного законодавства, ДП «Чорноморський ЕТЦ» на періодичній основі, має проводити аудит діяльності підприємства.
  2. Результати аудиту дозволяють виявити зони підвищеного ризику і розробити ефективний план заходів, направлених на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків підприємства. 


  Оцінка ризику це безперервний процес з постійним зв'язком між керівником ДП "Чорноморський ЕТЦ", Уповноваженною особою, та працівниками ДП «Чорноморський ЕТЦ».

   6. Норми професійної етики працівників ДП "Чорноморський ЕТЦ".

Під час виконання обов'язків, всі працівники ДП «Чорноморський ЕТЦ» зобов'язані неухильно додержуватися вимог посадових інструкцій, Колективного договору, вимог антикорупційного та іншого законодавства України, наказів, розпоряджень підприємства та загальновизнано етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Посадові особи підприємства зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень:

  • дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;
  • сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов’язки, рішення та доручення осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної власності;
  • не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
  • утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду,що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
  • У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу регламентованим законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно, в письмовій формі, повідомити про це керівника підприємства, в якому вона працює.

7. Права і обов'язки Уповноваженої особи.

Уповноважена особа, під час виконання покладених на нього завдань, має такі права і обов'язки:

  • отримувати інформацію від фізичних та юридичних осіб про порушення вимог чинного законодавства у сфері боротьби з корупцією, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вказаних вимог;
  • організовувати роботу з питань реалізації антикорупційної програми ДП "Чорноморський ЕТЦ";
  • проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в підрозділах ДП «Чорноморський ЕТЦ» та у контрагентів підприємства;
  • здійснювати моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників ДП «Чорноморський ЕТЦ»;
  • отримувати від працівників ДП «Чорноморський ЕТЦ» письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством та антикорупційною програмою;
  • під час прийому на роботу здійснювати перевірку кандидатів на їх відповідність вимогам ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» та внесення їх до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
  • ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Про результати службового розслідування доповідати керівнику ДП "Чорноморський ЕТЦ", який приймає рішення про передачу отриманих матеріалів до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
  • здійснювати співпрацю із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
  • вживати заходів щодо правового та іншого захисту осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
  • надавати роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання і виявлення корупції в підрозділах ДП «Чорноморський ЕТЦ» та у контрагентів підприємства.

У випадку виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, або отримання повідомлення про корупційне порушення, Уповноважена особа ініціює проведення службового розслідування.


Про отримані в ході розслідування матеріали Уповноважена особа доповідає керівнику ДП "Чорноморський ЕТЦ", який вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

8. Захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

У відповідності до ЗУ «Про запобігання корупції» в редакції  № 440-IX від 14.01.2020 р. Стаття 53. «Державний захист викривачів»

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цієї антикорупційної програми.

З метою конфіденційності інформування Уповноваженої особи працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками, чи особами корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень на підприємстві, впроваджується телефон уповноваженної особи, поштова та електронна скринька для вказаних повідомлень.

Повідомлення про порушення вимог антикорупційної програми може бути здійснене працівником без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інформація про особу, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, може бути розголошена лише за особистою згодою, крім випадків, встановлених чинним законодавством. 
Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, або члени її сім'ї, не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку керівництва ДП «Чорноморський ЕТЦ» іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів у зв`язку з повідомленням про порушення вимог цієї антикорупційної програми.

9. Прикінцеві положення.

Дана програма може бути доповнена, або змінена з урахуванням пропозицій і змін у антикорупційному законодавстві.

М. Одеса ДП                                                           «Чорноморський експертно - технічний центр Держпраці»

Завантажити документ "ПРОГРАМА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"

Останні новини

Види робіт